Urząd Gminy Pęcław

Ponowne wykorzystanie

I. Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego zawartych na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pęcław https://bip.peclaw.eu/pl   oraz  na  stronie https://peclaw.eu   jest bezpłatne.

Informacje sektora publicznego udostępnione na stronach https://bip.peclaw.eu/pl
oraz  https://peclaw.eu mogą być ponownie wykorzystywane przy zachowaniu następujących warunków:

1)  należy poinformować o źródle pozyskania informacji poprzez podanie adresu strony internetowej, z której informacja została pozyskana;

2)  należy podać datę wytworzenia oraz pozyskania informacji;

3)  należy poinformować o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej;

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego udostępnionych na wniosek określone zostaną indywidualnie.

Gmina Pęcław odpowiada za udostępnione informacje sektora publicznego, jeżeli ich ponowne wykorzystywanie spełnia wyżej określone warunki.

Gmina Pęcław nie ponosi odpowiedzialności za:

1)  szkody spowodowane ponownym wykorzystaniem informacji sektora publicznego
z  naruszeniem warunków ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego
zamieszczonych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Polkowice oraz  określonych wraz z udostępnieniem informacji na wniosek;

2)  szkody spowodowane przez dalsze udostępnienie informacji sektora publicznego przez podmioty ponownie ją wykorzystujące z naruszeniem przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym dalsze udostępnianie informacji sektora publicznego z  naruszeniem przepisów regulujących ich ochronę m.in. ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i  prawach pokrewnych, prawa do baz danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych lub prawa do odmian roślin w rozumieniu przepisów ustawy z  dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin, przysługujące podmiotom innym niż podmioty zobowiązane, albo w  przypadku odmowy ze względu na objęcie informacji sektora publicznego prawami własności przemysłowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej lub prawami własności przemysłowej podlegającymi ochronie na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa Unii Europejskiej.

II. Tryb udostępniania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania na wniosek

Udostępnienie informacji sektora publicznego w celu ponownego ich wykorzystywania następuje na wniosek w przypadkach gdy informacje:

1) nie są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej lub w portalu danych;

2)  są udostępniane w innym systemie teleinformatycznym niż określony w pkt 1 i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo  nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat;

3) będą wykorzystywane na warunkach innych niż zostały dla tych informacji określone;

4) są udostępniane lub zostały przekazane na podstawie innych ustaw określających zasady i  tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

Wniosek może dotyczyć umożliwienia ponownego wykorzystywania, w sposób stały i  bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym Urzędu.

Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, który powinien zawierać:

1) nazwę podmiotu zobowiązanego;

2) informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w  sposób lub w formie wskazanych we wniosku;

3) wskazanie informacji sektora publicznego, które będą ponownie wykorzystywane, a  jeżeli są już udostępnione lub zostały przekazane, warunki ponownego wykorzystywania, na jakich mają być ponownie wykorzystywane, oraz źródło udostępnienia lub przekazania;

4) wskazanie celu ponownego wykorzystywania, w tym określenie rodzaju działalności,
w  której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;

5) wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej - także wskazanie formatu danych;

6) wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie są udostępniane lub nie zostały przekazane w inny sposób, albo sposobu i okresu dostępu do informacji gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym.

https://bip.peclaw.eu/pec/urzad-gminy/druki-formularze/3267,Wniosek-o-ponowne-wykorzystanie-informacji-publicznej.html

Wniosek dotyczący umożliwienia, przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, ponownego wykorzystywania, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym Urzędu powinien zawierać także wskazanie okresu, przez który Urząd będzie umożliwiał ponowne wykorzystywanie tej informacji.

Wniosek wnosi się w postaci papierowej albo elektronicznej:

- listownie na adres: Urząd Gminy Pęcław, Pęcław 28, 67-221 Białołęka

- składając osobiście w Urzędzie Gminy

- za pomocą faksu pod numer 76 831 70 33

- za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na adres: /GMINAPECLAW/skrytka poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/GMINAPECLAW 

- za pomocą poczty elektronicznej na adres: gmina@peclaw.eu

W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku Urząd wzywa wnioskodawcę
do  usunięcia braków formalnych, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania

Wniosek rozpatruje się niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli wniosek nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni,
w tym terminie wnioskodawca zostaje zawiadomiony o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w  jakim rozpatrzony zostanie wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia tego wniosku.

Podmiot zobowiązany nie ma obowiązku tworzenia informacji sektora publicznego,
ich przetwarzania w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie oraz  sporządzania z nich wyciągów, jeżeli spowoduje to konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności.

III. Informacja o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie

Urząd może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, uwzględniającą dodatkowe koszty związane z przygotowaniem lub przekazaniem informacji w  sposób wskazany we wniosku o ponowne wykorzystywanie, do których zalicza się:

1) koszt wynagrodzenia za pracę pracownika oddelegowanego do przygotowania informacji,

2) koszt materiałów zużytych do przygotowania informacji w formie wskazanej we wniosku,

3) koszt dostarczenia informacji w sposób wskazany we wniosku.

Wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania i przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.

Urząd umożliwiając ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego gromadzonych i  przechowywanych w jego systemie teleinformatycznym, w sposób stały i bezpośredni w  czasie rzeczywistym, może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, uwzględniającą koszty wynikające z dostosowania systemu teleinformatycznego oraz warunków technicznych i  organizacyjnych do realizacji wniosku o ponowne wykorzystywanie.

IV. Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie oraz o prawie do sprzeciwu

Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub  informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie, może w terminie 14 dni od  dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo  zawiadomić Urząd o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.

Wnioskodawcy nie przysługuje prawo złożenia sprzeciwu od oferty zawierającej warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie, złożonej wnioskodawcy w wyniku rozpatrzenia wniosku o umożliwienie ponownego wykorzystywania, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym podmiotu zobowiązanego.

Od decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za  ponowne wykorzystywanie, wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania do  ministra właściwego do spraw informatyzacji.

Odwołanie wnosi się za  pośrednictwem Wójta Gminy Pęcław w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podmiot zobowiązany, w drodze decyzji, odmawia wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, w przypadku gdy prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniom, o których mowa w art. 6 ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, z tym że:

1) przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,

2) skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

 

Metadane

Data publikacji : 02.03.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Pęcław
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Julita Krzykała Sekretariat

Opcje strony

do góry