Urząd Gminy Pęcław

Dostęp do informacji publicznej

Udostępnianie informacji publicznych będącej w posiadaniu Urzędu Gminy Pęcław następuje:

 • poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej – strona https://bip.peclaw.eu/   informacji w zakresie:
 1. Statusu prawnego Gminy Pęcław,
 2. Organizacji gminy,
 3. Przedmiocie działalności i kompetencjach gminy,
 4. Organach i osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencje,
 5. Struktury własnościowej,
 6. Majątku, którym dysponuje gmina,
 7. Trybu działania organów gminy, w tym w zakresie wykonywania zadań publicznych i ich działalności w ramach gospodarki budżetowej i pozabudżetowej
 8. Sposobu stanowienia aktów publiczno-prawnych,
 9. Sposobu przyjmowania i załatwiania spraw,
 10. Stanu przyjmowania spraw, kolejność ich załatwiania lub rozstrzygania,
 11. Prowadzonych rejestrów, ewidencji i archiwach oraz sposobu i zasadach udostępniania danych w nich zawartych,
 12. Naboru pracowników,
 13. Zamierzeń działania organów gminy,
 14. Projektowania aktów normatywnych,
 15. Programów w zakresie realizacji zadań publicznych, informacji o sposobie ich realizacji, wykonywaniu i skutkach realizacji tych zadań,
 16. Dokumentacji przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpień, stanowisk, wniosków i opinii podmiotów ją przeprowadzających,
 17. Treści innych wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej,
 18. Majątku gminy,

 

 • na pisemny wniosek:

- skierowany na adres: Urząd Gminy Pęcław, Pęcław 28, 67-221 Białołęka,
- lub przesłany za pośrednictwem telefaksu na numer 76 831 70 33,
- lub złożony za pośrednictwem poczty elektronicznej:  gmina@peclaw.eu ,
- lub złożony za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej na adres:/GMINAPECLAW/skrytka  poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/GMINAPECLAW .

w zakresie informacji, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej.

 • w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku, jeżeli informacja publiczna może być udostępniona niezwłocznie.
 • w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych, jeżeli przepisy prawa wymagają takiej formy udostępnienia informacji publicznej.

 W przypadku składania wniosku o udostępnienie informacji publicznej nieudostępnionej w BIP, należy wskazać sposób w jaki żądana informacja ma zostać udzielona. Przykładowy wzór wniosku o udzielenie informacji publicznej – https://bip.peclaw.eu/pec/urzad-gminy/druki-formularze/1975,WNIOSEK-o-udostepnienie-informacji-publicznej.html

Jeżeli informacja publiczna nie będzie mogła być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, wnioskodawca powiadomiony zostanie pisemnie o:

- przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem,

- możliwym sposobie lub formie niezwłocznego udostępnienia informacji.

W takiej sytuacji, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia, wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji zostanie umorzone.

Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek Urząd Gminy Pęcław ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, od wnioskodawcy może być pobrana opłata w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Ewentualna odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania 
o udostępnienie informacji następują w drodze decyzji, do której znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniu o udostępnienie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, z tym że:

 1. przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,
 2. skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

 

Metadane

Data publikacji : 01.03.2023
Data modyfikacji : 01.03.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Pęcław
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Julita Krzykała Sekretariat
Osoba modyfikująca informację:
Julita Krzykała

Opcje strony

do góry