Białołęka: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Białołęce dz. nr 219, 218/1, 220
Numer ogłoszenia: 129970 - 2015; data zamieszczenia: 01.06.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pęcław , Pęcław 28, 67-221 Białołęka, woj. dolnośląskie, tel. 076 8317135, faks 076 8317033.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Białołęce dz. nr 219, 218/1, 220.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, dz. nr 219, 218/1, 220, obręb Białołęka, gm. Pęcław. Zadanie będzie polegało na: 1. Wykonaniu koryta na całej szerokości jezdni mechanicznie o głębokości 20 cm - kategoria gruntu I-IV - 1517 m², 2. Wykonaniu koryta na całej szerokości jezdni mechanicznie, za każde dalsze 5 cm - kategoria gruntu I-IV - 1517 m², 3. Wykonaniu robót ziemnych wykonanych koparkami podsiębiernymi 0.40 i 0.60 m3, transporcie samochodami do 1 km pojemność łyżki 0.40 m3 , kat. Wywiezienie ziemi z koryta - 407,950 m3, 4. Wykonaniu warstwy odsączającej w korycie na całej szerokości drogi, zagęszczenie mechaniczne, gr. w. 10 cm - 1517 m², 5. Wykonaniu podbudowy z kruszyw naturalnych lub łamanych kruszywo łamane; warstwa dolna; grubość warstwy 15 cm - 1517 m², 6. Wykonaniu podbudowy z kruszyw naturalnych lub łamanych kruszywo łamane; warstwa górna; grubość warstwy 8 cm - 1517 m², 7. Regulacji pionowej studzienek dla urządzeń podziemnych urządzenia ¬- włazy kanałowe - 6 szt., 8. Powierzchniowym utrwaleniu nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 5-8; ilość kruszywa - 8 dm3/m2 - 1517 m², 9. Plantowaniu powierzchni gruntu rodzimego, plantowanie ręczne poboczy grunt kat. I-III, formowanie poboczy ziemnych - 820 m². Uwaga: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar robót - stanowiące załączniki do SIWZ. Przy wynagrodzeniu ryczałtowym przedmiar robót nie stanowi podstawy wyceny oferty lecz jest dokumentacja pomocniczą. Wykonawca przed złożeniem oferty zobowiązany jest do zapoznania się z zakresem robót na miejscu ich wykonania. W związku ze specyfiką zamówienia w przedmiarze mogą pojawić się znaki towarowe. W przypadku gdy w pozycji przedmiaru pojawia się nazwa znaku towarowego, przy wycenie należy uwzględnić materiał określony w przedmiarze lub określić - wycenić materiał mu równoważny (art. 29, ust. 3 pzp).

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.31.42-6, 45.23.32.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 1000,00 PLN (tysiąc złotych 00/100) 9.2. Formy wadium Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 9.3. Sposób i miejsce składania wadium. 1) Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Głogowie nr konta 57 8646 0008 0000 0025 9402 0004 z adnotacją: Wadium - nr sprawy: BP.271.4.2015 - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Białołęce dz. nr 219, 218/1, 220. Kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium można dołączyć do oferty. 2) Należy trwale dołączać (spinać) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię wpłaty wadium. 3) Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać: a) jaki jest sposób reprezentacji gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska), b) bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 9.4. Termin wniesienia wadium. 1) Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert najpóźniej do dnia 16 czerwca 2015 r. do godziny 10.00. 2) Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym zamawiającego. 3) Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty ustawową formą wadium zostanie wykluczony z postępowania z mocy art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy, a jego oferta zgodnie z art. 4 ust. 4 zostanie uznana za odrzuconą. 9.5. Zwrot/zatrzymanie wadium. 1) Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 2. 2) Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami wykonawcy, który w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w rozdz. 7 specyfikacji, chyba że wykonawca udowodni, że nieuzupełnienie wynika z przyczyn nie leżących po jego stronie. 3) Jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania, oferta wykonawcy, któremu zwrócono wadium, zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, będzie on wezwany do ponownego wniesienia wadium w terminie określonym przez zamawiającego pod rygorem wykluczenia go z postępowania z mocy art. 24 ust. 2. pkt 2. 4) Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 5) Zamawiający niezwłocznie dokona zwrotu wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 6) Wadium wykonawcy, którego oferta została wybrana, zostanie zatrzymane wraz z odsetkami w przypadku, gdy wykonawca: a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wymienione poniżej załączniki stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 1) Wzór oferty - zał. nr 1, 2) Wzór oświadczenia - zał. nr 2, 3) Wykaz osób - zał. nr 3, 4) Wykaz wykonanych robót - zał. nr 4, 5) Wykaz podwykonawców - zał. nr 5, 6) Informacja o przynależności do grupy kapitałowej - zał. nr 6, 7) Projekt umowy - zał. nr 7, 8) Przedmiar robót.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. 2. Niedopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie do umowy postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego. 3. Zmiany w umowie będą mogły nastąpić w następujących przypadkach: a) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, b) wystąpienia okoliczności, których Strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, c) zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy w przypadku: - zawieszenia robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, - wykopalisk uniemożliwiających wykonanie robót, - szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, - siły wyższej, klęski żywiołowej, - opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dających się przypisać Zamawiającemu lub innemu Wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiającego na Terenie Budowy, - niewypałów i niewybuchów, - wykopalisk archeologicznych nieprzewidywanych w SIWZ, - odmiennych od przyjętych w dokumentacji warunków terenowych, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych nieuwidocznionych na mapach do celów projektowych. - konieczności udzielenia i wykonania robót dodatkowych na podstawie art. 67 ust.1 pkt 5 PZP oraz wykonania robót zamiennych nie pozwolą wykonawcy dotrzymać terminu realizacji zamówienia podstawowego. d) jeżeli wystąpią zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: - wstrzymanie robót przez Zamawiającego, e) jeżeli powstanie konieczność zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w Dokumentacji w szczególności: - w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy, - w przypadku konieczności zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w Dokumentacji w sytuacji, jeżeli rozwiązania te będą miały znaczący wpływ na obniżenie kosztów eksploatacji, poprawy bezpieczeństwa, które ze względu na postęp techniczno-technologiczny nie były znane w okresie opracowywania Dokumentacji, - konieczności zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa. f) zaistnieje kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami - w takim przypadku zmiany w Umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji, a wynagrodzenie zostanie ustalone z zachowaniem zasady opisanej w SIWZ i ofercie Wykonawcy, g) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia brutto w części dotyczącej podatku VAT, jeżeli w okresie realizacji umowy ulegnie zmianie w drodze ustawowej stawka podatku VAT, będąca elementem wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiana zostanie wprowadzona na umotywowany wniosek Wykonawcy w formie aneksu do umowy. 4. Zmiana Umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy poprzez przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, które powinny zawierać: 1) opis zmiany, 2) uzasadnienie zmiany, 3) koszt zmiany oraz jego wpływ na wysokość wynagrodzenia, 4) czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.peclaw.eu/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Pęcław, Pęcław 28, 67-221 Białołęka.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.06.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Pęcław, Pęcław 28, 67-221 Białołęka.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie