Białołęka: Utworzenie Centrum Turystyki w świetlicy w miejscowości Pęcław
Numer ogłoszenia: 4980 - 2015; data zamieszczenia: 09.01.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 398728 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pęcław, Pęcław 28, 67-221 Białołęka, woj. dolnośląskie, tel. 076 8317135, faks 076 8317033.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utworzenie Centrum Turystyki w świetlicy w miejscowości Pęcław.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są: zakup,dostarczenie i montaż instalacji solarnej z podgrzewaczami CWU, wyposażenie centrum w urządzenia,wyposażenie sali głównej, wyposażenie pozostałych pomieszczeń, wyposażenie magazynu naczyń, nagłośnienie, dostarczenie oświetlenia scenicznego, dostarczenie wyposażenia piknikowego, dostarczenie sprzętu elektronicznego, dostarczenie sprzętu sportowego, zagospodarowanie terenu przy Centrum Turystyki w Pęcławiu. Dostarczenie i nasadzenie zieleni. Opis poszczególnych pozycji przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 (Przedmiar robót) oraz załącznika nr 3 (Szczegółowy opis elementów wyposażenia) do SIWZ...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.30.00.00-0, 39.14.10.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.01.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 148907,79 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ